Adatvédelem

Adatvédelmi Tájékoztató

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvénynek (Info tv.) és az EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) történő megfelelés biztosítása érdekében, személyes adatok megbízásból történő feldolgozása vonatkozásában

Az Adatkezelő adatai:

Név:                                         Nagy István

Weboldal:                               www.valasztokerulet.drnagyistvan.hu

E-mail:                                    istvan.nagy@am.gov.hu

Kijelentem, hogy adatkezelőként tiszteletben tartom mindazon személyek magánszféráját, akik a honlapon keresztül személyes adatot adnak át és elkötelezett vagyok ezek védelmében.

A www.valasztokerulet.drnagyistvan.hu weblap üzemeltetője dr. Nagy István agrárminiszter.

A jelen Szabályzat az alábbiakat tartalmazza:

 • az érintettek azonosító adatok típusait;
 • az adatkezelési célok felsorolását;
 • azon jogalapokat, amelyek alapján ezek kezelései történik;
 • mindazok felsorolását, akikhez az adatok továbbításra kerülnek; és
 • hogyan történik a tárolásuk.

Kérem, figyelmesen olvassa el a jelen Tájékoztatót annak érdekében, hogy megértse, hogyan kezeli rendszerünk a személyes adatait!

A tájékoztatás célja, hogy egységesen, mindenki által értelmezhetően és áttekinthetően szabályozza, hogy a www.valasztokerulet.drnagyistvan.hu weboldal működése során megvalósuljon a hatályos magyar jogszabályoknak teljes mértékben megfelelő információs eljárás.

Fogalmak
 • Érintett: Az a természetes személy, aki adatok útján beazonosított vagy beazonosítható.
 • Az érintett hozzájárulása: Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
 • Személyes adat: Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosítható, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
 • Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
 • Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
 • Adatfeldolgozás: Az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége.
 • Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi.
 • Adatvédelmi incidens: Az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 • Harmadik személy: Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
 • Címzett: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely részére személyes adatot az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó hozzáférhetővé tesz.
Adatgyűjtés, Adatrögzítés
Sütik kezelése

A kezelt adatok köre: a honlap meglátogatása során automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó mint érintett internet protocol (IP) címe. A honlap az érintettek által használt elektronikus eszközre ún. cookie-t (a továbbiakban: süti) küld.

Az adatkezelés jogalapja és időtartama: A felugró (pop-up) ablakban megjelenő tájékoztatás alapján az „Elfogadom” gombra kattintással Ön engedélyezheti az Adatkezelő részére a honlapon a sütik használatát és ezáltal a fenti személyes adatai kezelését. Az „Elfogadom” gombra történő kattintás a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti önkéntes
hozzájárulásnak minősül, ezáltal az Adatkezelő az Ön hozzájáruló nyilatkozata visszavonásáig kezeli ezen adatait. A felugró ablakban megjelenő tájékoztatás alapján a „Nem fogadom el” gombra történő kattintással Ön nem engedélyezi az Adatkezelő részére a
honlapon a sütik használatát és ezáltal a fenti személyes adatai kezelését. Ha Ön nem engedélyezi a sütik használatát, akkor a honlap a működése szempontjából alapvető sütik és technológiák használatára korlátozódik, személyes adatkezelés nem történik.

Tájékoztató a sütik (cookie-k) alkalmazásáról

Tájékoztatónk az angol „cookie” kifejezés helyett annak a magyar nyelvben általánosan elfogadott fordítását, a „süti” szót használja.

A sütikre vonatkozó követelmények meghatározásánál az érvényes törvényi szabályozások mellett figyelembe vettük a NAIH állásfoglalását és az EK Adatvédelmi Irányelv 29. cikke szerint létrehozott Adatvédelmi Munkacsoport 2012/4. számú véleményét is.

A honlap egyes részeinek letöltésekor bizonyos esetben kisméretű adatfájlokat helyezünk el automatikusan az Ön számítógépén. (“cookie”). Ennek megtörténtéről Ön nem kap további értesítést, az adatfájlok a honlap egyes funkcióinak működéséhez szükségesek. Az adatfájlokkal kapcsolatos minden tevékenységet meggátolhat, ennek pontos módjáról böngészőjének útmutatója igazítja el. A honlapra való belépéssel számítógépének egyes paramétereiből, illetve annak Internet címéről (IP) naplófile készül. Az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak, az üzemeltető és a tartalomszolgáltató kizárólag a honlap fejlesztése érdekében használja fel őket. Az IP cím és a naplófájl egyes esetekben személyes adatnak minősülhetnek. A személyes adatokat felhasználási céljuk megszűnése esetén, vagy az érintett kérelmére az üzemeltető és a tartalomszolgáltató haladéktalanul megsemmisíti.

Az alkalmazott sütik típusai:

  „Technikailag szükséges” sütik

Ezek nélkül weboldalaink nem tudnak működni, ezért ezeket mindenképpen tárolnunk kell. Ezek a következők:

 • 1.1   multimédia-lejátszó munkamenet-sütik („multimedia player session cookie”)

A multimédia-lejátszó munkamenet-sütiket a videó vagy audió tartalom visszajátszásához szükséges technikai adatok – így a képminőség, a hálózati kapcsolat sebessége és a pufferelési paraméterek – tárolására használjuk. Ezek a sütik lejárnak a munkamenet befejeződésekor (a böngészőprogramból történő kilépéskor).

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést

Jelen weboldalon más weboldalak linkjeit vagy ikonjait is megtalálja – pl. Facebook, Instagram, SoundCloud oldalak linkje–, melyek az adott oldalra irányítanak. Ezek a weboldalak is cookie-kat (sütiket) használnak, amelyekre vonatkozó tájékoztatást az érintett oldalakon találja. 

Amennyiben Ön mégsem szeretne fogadni bizonyos típusú cookie- kat (sütiket), akkor módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését, vagy böngészője figyelmeztesse, amennyiben a weboldal cookie-t (sütit)szeretne küldeni. Kérjük, amennyiben többet szeretne megtudni ezekről a funkciókról, és pontosítani kívánja cookie (süti) beállításait, tekintse meg internetes böngészőjének utasításait vagy segítő képernyőjét.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a cookie-k (sütik) működésének korlátozásával a weblap bizonyos funkciói működésképtelenné válhatnak.

Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás

Adatokat közvetlenül Öntől kapunk, ez esetben az Ön hozzájárulása adja az adatgyűjtés jogalapját.

Önre vonatkozó személyes adatokat a következő elérhetőségeinken keresztül kezeljük:

 • Postai úton érkező megkeresések
 • E-mail-en keresztül érkező megkeresések
 • Közösségi oldalon keresztül érkező megkeresések
 • Cookie-k

Adatkezelés célja: információáramlás biztosítása, online kommunikáció elősegítése

Adatkezelés időtartama: az adatkezelési cél megvalósulása, illetve a hozzájárulás visszavonásáig

Adatkezelés jogalapja: EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelet II. Fejezet 6. cikk (1) a): az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

(a)           A hozzájárulást megadást követően bármikor visszavonhat jelen Tájékoztató “Érintetti jogok”-ról szóló fejezete alapján.

Kijelentjük, hogy különleges adatot a honlapon keresztül nem kezelünk.

Az adatkezelés

A kapcsolatfelvétel minden esetben önkéntesen történik, az adatbázisba való felvétel során megadott adatok kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásával történik.

Érintettek kategóriái: azon természetes személyek, akik az adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételéhez beazonosított vagy beazonosítható személyes adatokat ad meg.

www.valasztokerulet.drnagyistvan.hu weboldalra érkező adatokkal kapcsolatos adatfeldolgozók:
 1. az adatkezelővel munkaviszonyban álló személyek

Hozzáférhetőség: jelen Tájékoztató “Adatgyűjtés” c. fejezete alapján meghatározott adatbázis adatain technikai, adminisztratív feladatokat láthatnak el.

Hozzáférhetőség: teljes adatbázis

Jogalap: az adatkezelő és adatfeldolgozó közötti munkaszerződéses jogviszony.

2. jelen weboldal tárhely-szolgáltatója a Tárhely.Eu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 1144 Budapest, Ormánság 4. X. em. 241.; Cégjegyzék száma: 001-09-909968; E-mail címe: gdpr@tarhely.eu)

Hozzáférhetőség: technikai adatok

Jogalap: az adatkezelő és adatfeldolgozó közötti szerződéses jogviszony.

Személyes adat továbbítása

Korlátozunk (szerződéssel vagy törvényi rendelkezéssel) minden olyan harmadik személyt, akinek számára az Ön adatait továbbítjuk, abban a vonatkozásban, hogy ne legyenek képesek arra, hogy eltérő célja használják az Ön adatait, mint amilyen célra mi használjuk ezeket.

Az Ön jogai

A személyes adataihoz kapcsolódóan Önnek meghatározott jogai vannak. Amennyiben ezekhez kapcsolódóan további információt szeretne kapni, vagy bármelyikkel élni kíván, bármikor kapcsolatba léphet velünk.

Érintetti jogok:

(a)           hozzáférés, az Önre vonatkozó általunk kezelt adathoz;

(b)           amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;

(c)           az Önre vonatkozó általunk kezelt adat törlése;

(d)           az adat kezelésének korlátozása;

(e)           az Ön személyes adatának direkt marketing célokra való használatának megtiltása;

(f)            személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;

(g)           bármely Önre vonatkozó általunk kezelt személyes adatról másolat adása; vagy

(h)           tiltakozás a személyes adatok általunk történő használata ellen.

Minden fenti vonatkozásban érkező kérést indokolatlan késedelem nélkül válaszolunk meg (minden esetben azonban az adott jogszabályi határidőn, azaz 30 napon belül).

Információbiztonság

Elkötelezetten védjük a személyes adatokat a jogellenes használat, továbbítás, módosítás, elérhetetlenség vagy megsemmisülés ellen, és megteszünk minden szükséges intézkedést a személyes adatok bizalmasságának megőrzése érdekében, beleértve a megfelelő technikai és szervezési intézkedések használatát.

 • Annak a folyamatnak a részeként, amely során Ön a rendelkezésünkre bocsátja a személyes adatait, ezek az adatok az interneten keresztül is továbbításra kerülhetnek. Annak ellenére, hogy minden szükséges intézkedést megteszünk az Ön által a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok védelme érdekében, az interneten történő adattovábbítás nem tekinthető teljes mértékben biztonságosnak. Ennek megfelelően, Önnek tudomásul kell vennie és el kell fogadnia, hogy a weblapunkon keresztül történő adattovábbítás biztonságáért nem tudunk teljes felelősséget vállalni, és az ilyen módon történő továbbítás az Ön saját felelősségére történhet. Amint az Ön személyes adata azonban megérkezik a rendszereinkbe, szigorú eljárásokat tartunk be a biztonság érdekében, és a jogellenes hozzáférés megakadályozása céljából.
 • Weblapjaink, mobil applikációnk illetőleg közösségi médiaoldalaink időről időre tartalmazhatnak olyan utalásokat, amelyek harmadik személyek által működtetett weblapokra mutatnak beleértve a tagvállalatok weblapjait illetve a partner hálózatokat is, ezek új adatkezelése nem tartozik az általunk végzett tevékenységek közé.
 Jogorvoslati tájékoztatás

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
 • Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Web: www.naih.hu